Sklep internetowy sklep.milujciesie.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-962) przy ul. Panny Marii 4 (tel. +48 61 852 32 80 / fax: +48 61 852 32 82) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039142, NIP: 7822192466, REGON 634150303 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,- zł (dalej: „Sprzedający”).

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym pdf.milujciesie.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pdf.milujciesie.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową pdf.milujciesie.pl

Zamówienie – zamówienie na produkt lub produkty złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pdf.milujciesie.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego pdf.milujciesie.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

 3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego pdf.milujciesie.pl:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. zawierają koszty dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży ( faktura / paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

§ 3 Realizacja zamówienia

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 3. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

  2. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi poprzez dostarczenie linku do aktywacji programu przez Sprzedającego

 6. Potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, to jest:

 1. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz

 2. informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

dostarczane są Klientowi drogą elektroniczną.

 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie bezzwłocznie to jest w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty.

 3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu.

 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.

 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Zasady płatności

 1. Należność za zakupione produkty oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego,

 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

 • imię i nazwisko albo firmę Klienta,

 • numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

92124017501111001011994427
Wydawnictwo Agape Sp. z o.o.
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań

 1. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za zakupiony produkt.

§ 5 Warunki reklamacji

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.

Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (kontakt) lub w formie pisemnej, na adres: Wydawnictwo Agape Sp. z o.o., ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań

(wzór formularza reklamacji znajduje się tutaj)

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres, numer zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady produktu, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

   1. Produkty sprzedawane w przez Sklep Internetowy są treściami cyfrowymi, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

§ 7 Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

 2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym

 3. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (regulamin).

 10. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego